Dotacje UE

REALIZOWANE PROJEKTY

W dniu 23.04.2020 r. przedsiębiorstwo PPHU Somet podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.”Przeprowadzenie prac B+R przez firmę PPHU SOMET celem opracowania innowacji produktowej.” w ramach Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF” Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”
Kwota dotacji : 979 097,95 zł
Okres realizacji projektu 01.02.2020 – 31.01.2022 roku

Dotacje